Stifta Gemensam Pensionsstiftelse (SGP)
och
Stifta Gemensam Pensionsstiftelse Flex (SGP Flex)

 

Styrelse för SGP och SGP Flex 2019-2020

Thomas Pilhagen, Arbetstagarledamot
Ola Johannesson, Arbetsgivarledamot
Kjell Johansson, Arbetstagarsuppleant
Magnus Dahlgren, av Länsstyrelsen förordnad ordförande

Stadgar

Stadgar för Stifta Gemensam Pensionsstiftelse
Stadgar för Stifta Gemensam Pensionsstiftelse Flex

Placeringsmöjligheter

Placeringsmöjligheter för Stifta Gemensam Pensionsstiftelse

Tillsyn, revision och klagomål

Anslutna arbetsgivare och deras anställda som omfattas av tryggande i någon av SGP:s gemensamma pensionsstiftelser har via sina respektive intresseföreningar möjlighet att komma med synpunkter och förslag. En viktig del i vår fortsatta utveckling är att förslag, synpunkter och inte minst klagomål framkommer till oss. Dessa tas självfallet på mycket stort allvar.

Föreningarnas ordförande ansvarar för klagomålshantering från anslutna arbetsgivare och pensionsborgenärer. Klagomål, synpunkter eller förslag skickas till: Ordförande, Familjeföretagens Arbetsgivarförening, Box 409, 651 09 Karlstad.

Ordinarie revisor: Aukt. revisor Ingemar Venemyr, Lots Ekonomi AB i Skövde.

SGP Flex står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.
När det gäller SGP sköter Finansinspektionen den finansiella tillsynen, då denna stiftelse utgör ett tjänstepensionsinstitut enligt 9a § Tryggandelagen.

Demokrati och representation

Nuläge – Hur regleras insyn och påverkan?
Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. reglerar vad en pensionsstiftelse är och hur den skall skötas. Under §16 beskrivs styrelsens sammansättning.
SGP har i sina stadgar att stiftelsens styrelse skall förutom oberoende ordförande utsedd av Länsstyrelsen bestå av två ledamöter och två suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för en valperiod om tre räkenskapsår tillika antal av anslutna arbetsgivare och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.
Representanter för arbetsgivarna utses av intresseföreningen för stiftelsens arbetsgivare och representanter för arbetstagarna av intresseföreningen för destinatärer
Intresset att engagera sig för sin gemensamma pensionsstiftelse via föreningarna har varit mycket begränsat under många år, beroende på fysiskt avstånd och Länsstyrelsens beslut att medge direktval för SGP och SGP Flex innebär att föreningarnas roll upphör.

Framtid
Direktvalssystemet möjliggör oavsett bostadsort att engagera sig och med dagens moderna kommunikationssystem som allt fler använder i sitt arbete eller på sin fritid gör det enklare att deltaga och påverka.

Direktvalssystem

Styrelsen i pensionsstiftelsen skall bestå av ledamöter från vardera arbetsgivar- och arbetstagarsidan som utses i direktval.
Nominering till styrelse i SGP och SGP Flex sker 2021 under perioden 15-30 september.
Röstning på föreslagna kandidater sker under perioden 15 oktober till och med den 30 oktober.
Röstberättigade är samtliga anslutna arbetsgivare och destinatärer som är registrerade senast 30 dagar före nomineringen.

Styrelsens sammansättning
Den gemensamma styrelsen ska bestå av två arbetsgivarledamöter varav en är suppleant och två arbetstagarledamöter varav en är suppleant

Nominering och val
Alla arbetsgivare och alla arbetstagare inklusive före detta arbetstagare som har sin pension tryggad i SGP och/eller SGP Flex har rätt att varje år delta i utseende av ledamöter.

GDPR och sekretess
Hela nomineringen och röstprocessen är helt hermetisk – ingen kan se eller spåra något.

För att läsa mer kring direktvalet och vilka datum som gäller, klicka här.