Stifta Gemensam Pensionsstiftelse (SGP)
och
Stifta Gemensam Pensionsstiftelse Flex (SGP Flex)

 

Styrelse för SGP och SGP Flex 2022

Thomas Pilhagen, Arbetstagarledamot
Ola Johannesson, Arbetsgivarledamot
Magnus Dahlgren, av Länsstyrelsen förordnad ordförande

Stadgar

Stifta Gemensam Pensionsstiftelse
Stifta Gemensam Pensionsstiftelse Flex
Bilaga 1

Placeringsmöjligheter

Placeringsmöjligheter för Stifta Gemensam Pensionsstiftelse

Tillsyn, revision och klagomål

Klagomål, synpunkter eller förslag skickas till: Stifta AB, Box 409, 651 09 Karlstad.

Ordinarie revisor: Aukt. revisorer Robin Ericsson och Caroline Ståhle, NxtLevel Audit i Stockholm.

SGP Flex står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.
När det gäller SGP sköter Finansinspektionen den finansiella tillsynen, då denna stiftelse utgör ett tjänstepensionsinstitut enligt 9a § Tryggandelagen.

Demokrati och representation

Hur regleras insyn och påverkan?
Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. reglerar vad en pensionsstiftelse är och hur den skall skötas. Under §16 beskrivs styrelsens sammansättning.
SGP har i sina stadgar att stiftelsens styrelse skall förutom oberoende ordförande utsedd av Länsstyrelsen också bestå av två ledamöter.

Direktvalssystemet möjliggör oavsett bostadsort att engagera sig och med dagens moderna kommunikationssystem som allt fler använder i sitt arbete eller på sin fritid gör det enklare att deltaga och påverka.

Direktvalssystem

Styrelsen i pensionsstiftelsen skall bestå av ledamöter från vardera arbetsgivar- och arbetstagarsidan som utses i direktval.
Nominering till styrelse i SGP och SGP Flex sker 2022 under perioden 15-30 april.
Röstning på föreslagna kandidater sker under perioden 15-30 maj.
Röstberättigade är samtliga anslutna arbetsgivare och destinatärer som är registrerade senast 30 dagar före nomineringen.

Styrelsens sammansättning
Den gemensamma styrelsen ska bestå av arbetsgivarledamöter och arbetstagarledamöter.

Nominering och val
Alla arbetsgivare och alla arbetstagare inklusive före detta arbetstagare som har sin pension tryggad i SGP och/eller SGP Flex har rätt att varje år delta i utseende av ledamöter.

GDPR och sekretess
Hela nomineringen och röstprocessen är helt hermetisk – ingen kan se eller spåra något.

För att läsa mer kring direktvalet och vilka datum som gäller, klicka här.