Tillsynen över pensionsstiftelser

Från och med 1 januari 2006 delas tillsynen över pensionsstiftelser mellan Finansinspektionen (FI) och länsstyrelserna. Den stiftelserättsliga tillsynen ligger kvar på länsstyrelserna medan FI står för den finansiella tillsynen.

Jfr 34 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (TrL)

Omfattningen av FI:s tillsyn förändrades den 15 december 2019 vid genomförandet av IORP 2-direktivet.

Tillsyn - IORP 2

Före genomförandet av IORP 2 omfattar FI:s tillsyn endast sådana pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer.

Efter genomförandet av IORP 2 har FI ansvar för tillsyn över alla pensionsstiftelser. Omfattningen av tillsynen varierar med antalet personer som har sina pensioner tryggade i pensionsstiftelsen.

Genomförandet av IORP 2 förändrar inte fördelningen av tillsynsansvaret mellan länsstyrelserna och FI. Tillsynsansvaret är fortfarande delat på ett sätt som innebär att FI även fortsättningsvis har ansvaret för den finansiella tillsynen.

FI har skickat ut brev till samtliga pensionsstiftelser för att få in alla i sitt register.

HÄR kan du läsa mer om tillsynens omfattning beroende på hur många personer som har sina pensioner tryggade i stiftelsen.

Föreskrifter

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter enligt TrL. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser gäller framförallt för de pensionsstiftelser som tryggar pensioner för 100 personer eller fler. En bestämmelse omfattar även de pensionsstiftelser som tryggar pensioner för 16-99 personer.

Äldre föreskrifter som har upphört:

 • FFFS 2011:39 om information som gäller tjänstepension med tillhörandeändringsförfattningar
 • FFFS 2015:11 om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys med tillhörandeändringsförfattningar

Ändringar

 • Företagsstyrningssystem
  • Placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse
  • Styrdokument för Riskhantering
  • Styrdokument för Internrevision
  • Styrdokument för Verksamhet som omfattas av uppdragsavtal
  • Beredskapsplan
  • Ersättningspolicy
  • Egen riskbedömning
 • Informationskrav
 • Lämplighetsprövningsblankett

Lämplighetsprövning

Finansinspektionens prövning av en ledamot eller suppleants lämplighet bygger på följande delar:

 1. Prövning av individens insikt och erfarenhet, genom granskning av utbildning och meriter
 2. Prövning av om individen i övrigt är lämplig

Numera finns även en särskild blankett för lämplighetsprövning anpassad för pensionsstiftelser.

Placeringsriktlinjer

Bestämmelser om placeringsriktlinjernas innehåll finns i pensionsstiftelseföreskrifterna.

I föreskrifterna anges även vad den så kallade konsekvensredogörelsen ska innehålla. FI har uppdaterat dokumentet ”Vägledning om konsekvensredogörelse”.

Vill du veta mer om tillsyn över pensionsstiftelser?

Fullständig information kring FI och dess tillsyn över pensionsstiftelser hittar ni HÄR.