Ordlista

Inom området pension används många fackuttryck som för de flesta är mindre vanliga. Vi har påbörjat en sammanställning som på sikt skall bli heltäckande. Här finner ni förklaringar till de vanligast förekommande begreppen inom området. Ordlistan uppdateras löpande.

Allmän pensionsplan

Tryggandelagen §4 ställer upp tre förutsättningar.

Avsättning

Arbetsgivarens inbetalningar till sin pensionsfond (sitt fack) i stiftelsen för att trygga pensionsskulden.

Destinatär

Person som är utlovad ersättning från arbetsgivare och kan erhålla utbetalning eller andra förmåner från en Pensionsstiftelse.

Direktpension

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd. Den anställde kan även vara du själv.

Direktpension är ett komplement till tjänstepensionen och ekonomiskt fördelaktigt för företag, ägare och anställda.

Gottgörelse

Arbetsgivaren begär ersättning av Stiftelsen för utbetalda pensionskostnader.

Pensionsfond (fack)

En arbetsgivares andel i stiftelsens gemensamma förmögenhet. Förvaltningskostnaden fördelas mellan arbetsgivarna i proportion till respektive insatt kapital.

Pensionsreserv

Pensionsreserv är arbetsgivarens pensionsskuld enligt allmän pensionsplan beräknad enligt försäkringstekniska grunder och krångligt att räkna fram..

Pensionsskuld

Nuvärdet av arbetsgivarens pensionsåtaganden till sina anställda.

Placeringsriktlinjer

Är styrelsens övergripande styrdokument som pensionsstiftelsen använder som grund för sina placeringar. Placeringsriktlinjerna ska, enligt föreskrifterna, innehålla bestämmelser om placeringsstrategi, organisation för riskstyrning, mätning av placeringsrisker och riskuppföljning, se 2 kap 1 - 11 §§ i föreskrifterna.

Tillsynsmyndighet

Stiftelse med färre arbetsgivare än 100st i en Gemensam Pensionsstiftelse har enbart Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Fler än 100 st arbetsgivare så är Finansinspektionen tillsynsmyndighet.

Tryggandelag

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Lagen innehåller 37§ och senaste lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018. Läs mer

Utfästelse

En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse i egen regi genom att föra över tillgångar till en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (28 kap. 3 § IL).

Överskott

Om pensionsfonden överstiger den beräknade pensionsskulden uppstår ett överskott som arbetsgivaren kan använda till pensionskostnader för sina anställda. Alternativt utbetala en högre pension eller under längre tid.
Uppstår vi god avkastning.

Intressanta webbsidor

Svenska Pensionsstiftelsers Förening
Pensionsstiftelser är en vanlig lösning för våra börsbolag och de är organiserade  i Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA).
Våra gemensamma pensionsstiftelser är medlemmar i föreningen (SPFA).

Litteratur om pensionsstiftelser

Böcker
 • Pensionsstiftelser
  Författare: Anders Palm, idag femte upplagan.
  Beställ boken via mail (info@dlaw.se)
 • Pensionering direkt i företaget
  Författare: Laila Kihlström, andra omarbetade utgåvan
  Beställ boken via mail (info@dlaw.se)
Examensarbete
 • Gemensamma pensionsstiftelser – problem och lösningar
  Författare: Elin Neu Jönsson
  Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i civilrätt 30 högskolepoäng
Lagstiftning
 • Tryggandelagen
  Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.