MONÉR Gemensamma Pensionsstiftelser

Styrelse

Magnus Dahlgren, ordförande
Ola Johanneson, ledamot
Thomas Pilhagen, ledamot

MONÉRs 7 pensionsstiftelser

MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse, org. nr 802424-6327
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 1, org. nr 802425-7696
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 2, org. nr 802425-7688
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 3, org. nr 802425-7670
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 4, org. nr 802477-4005
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 5, org. nr 802477-3999
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 6, org. nr 802477-3981

Stadgar

MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 1
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 2
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 3
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 4
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 5
MONÉR Gemensam Pensionsstiftelse 6

Revisorer

Stiftelserna har två auktoriserade revisorer.

Andreas Karlsson
Mazars Set, Box 1317, 111 83 Stockholm.
Besöksadress: Jakobsgatan 6, Stockholm

Roy Eide
Nxt Level, Stora Nygatan 21a, 111 27 Stockholm.

Demokrati och representation

Nuläge – Hur regleras insyn och påverkan?
Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. reglerar vad en pensionsstiftelse är och hur den skall skötas. Under §16 beskrivs styrelsens sammansättning.
De 7 gemensamma pensionsstiftelserna i MONÉR har i sina stadgar att stiftelsens styrelse skall bestå av två ledamöter och två suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för en valperiod om tre räkenskapsår tillika antal av anslutna arbetsgivare och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.
I nya stadgar (kommer inom kort) står att läsa: Representant för arbetsgivarna och destinatärerna utses genom direktval i enlighet med bilaga 1 i dessa stadgar.
Intresset att engagera sig för MONÉRs Gemensamma Pensionsstiftelser har varit mycket begränsad eftersom möjlighet till insyn och påverkan har varit obefintlig, trots Länsstyrelsens mångåriga påpekanden.

Framtid
Direktvalssystemet möjliggör oavsett bostadsort att engagera sig och med dagens moderna kommunikationssystem som allt fler använder i sitt arbete eller på sin fritid gör det enklare att deltaga och påverka.

Direktvalssystem

Styrelsen i pensionsstiftelsen skall bestå av ledamöter från vardera arbetsgivar- och arbetstagarsidan som utses i direktval.
Nominering till styrelse i MONÉRs gemensamma pensionsstiftelser sker 2021 under perioden 15-30 september.
Röstning på föreslagna kandidater sker under perioden 15 oktober till och med den 30 oktober.
Röstberättigade är samtliga anslutna arbetsgivare och destinatärer som är registrerade senast 30 dagar före nomineringen.

Styrelsens sammansättning
Den gemensamma styrelsen ska bestå av två arbetsgivarledamöter varav en är suppleant och två arbetstagarledamöter varav en är suppleant

Nominering och val
Alla arbetsgivare och alla arbetstagare inklusive före detta arbetstagare som har sin pension tryggad i någon av MONÉRs 7 gemensamma pensionsstiftelser har rätt att varje år delta i utseende av ledamöter.

GDPR och sekretess
Hela nomineringen och röstprocessen är helt hermetisk – ingen kan se eller spåra något.

För att läsa mer kring direktvalet och vilka datum som gäller, klicka här.